Stadgar

Fjälkinge Byfrämjare

Stadgar

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn ska vara ”Fjälkinge Byfrämjare” och bedrivas som en

ideell förening.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen ska förutom att vara en samlingspunkt för det sociala livet,

vara ett samverkande forum för vår bygds olika föreningsmedlemmar,

företagare, handlare och övriga boende med syfte att genom olika

projekt och insatser bevara och utveckla bygden. Verka för bra

livskvalitet och bättre möjligheter till att bo och verka här.

Områden att prioritera utgör kommunikation och handel.

Kultur, utsmyckning är frågor som ska bevakas.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens säte är Fjälkinge, Kristianstad Kommun.

§ 4 Föreningens verksamhetsområde

Med föreningens verksamhetsområde och bygden avses det geografiska

område som utgörs av tätorten Fjälkinge med omnejd.

§ 5 Medlemskap

Medlem är den som betalar medlemsavgift.

§ 6 Rösträtt

Rösträtt har de medlemmar som erlagt medlemsavgift.

§ 7 Årsavgift

Årsmötet beslutar om medlemsavgift

Medlemsavgift kan finnas för enskild person såväl som för familj/hushåll

och företag.

§ 8 Organisation

§ 9 Motion

Förslag och frågor till årsmötet kan lämna till årsmötet 3 veckor före

mötet.

§ 10 Styrelse

Föreningens styrelse ska bestå av ordförande och 6 ledamöter.

Beslut fattas via majoritetsbeslut, ordförande har utslagsröst.

Styrelsen kan fatta beslut om minst hälften av styrelseledamöterna är

närvarande. Styrelsen äger rätt att adjungera föreningsmedlem.

Ordförande väljs på 1 år. Styrelsens ledamöter väljs för en tid av 2 år.

Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare och kassör vid ett

konstituerande styrelsemöte. Styrelsen utser kontaktgrupper om behov

föreligger.

§ 11 Verksamhetsår

Verksamhetsåret omfattar ett kalenderår.

§ 12 Verksamhetsplan, budget och räkenskaper

Räkenskapsåret omfattar kalenderår. För varje räkenskapsår ska

verksamhetsplan och budget utarbetas. Förslag upprättas av styrelsen

och föreläggs årsmötet för ställningstagande.

§ 13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse en eller flera

personer som firmatecknare.

§ 14 Årsmöte ska hållas före mars månads utgång.

Kallelse till årsmötet ska ske senast 2 veckor före årsmötet.

Extra möte kan utlysas om behov anses föreligga. Årsmötet godkänner

verksamhets, - ekonomiberättelse och revisionsrapport. Årsmötet

beslutar om ev. ansvarsfrihet för styrelsen. Verksamhetsplan, budget,

medlemsavgift och ev. arvoden för det nya verksamhetsåret fastställs.

Protokoll från årsmötet ska vara justerat och anslaget senast 3 veckor

efter årsmötet.

§ 15 Revision

Årsmötet utser 2 revisorer som väljs på 2 år.

§ 16 Valberedning

Valberedningen lämnar förslag till styrelse och revisorer vid årsmötet.

Valnämnden utses vid årsmötet och utgörs av 3 ledamöter som utse vid

årsmötet.

§ 17 Uteslutning

Medlem, kan efter styrelsebeslut, uteslutas om medlem agerat på ett sätt

som skadar eller motarbetar föreningens eller dess medlemmars

intressen.

§ 18 Stadgeändring

Årsmötet kan med enkel majoritet besluta om ändringar som inte

förändrar föreningens ideella målsättning enligt §2,5 och 8.

Ändring av § 2, 5 och 8 kan ske om två medlemsmötet, varav minst ett

ska var ett ordinarie årsmöte, beslutat så.

§ 19 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning kan väckas av styrelsen. För beslut

fordras att frågan behandlas av två på var

andra följande årsmöten samt att förslaget vid varje tillfälle biträds av

minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.

Efter upplösning ska föreningens tillgångar fördelas enligt styrelsens

beslut.

Ovanstående stadgar antagna på konstituerande möte den

5 februari 2013

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.